O nás...


* * * Vitajte na stránkach šachového klubu ŠK Komplet Modranka * * * Vitajte na stránkach šachového klubu ŠK Komplet Modranka * * *
       Šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka

Oficiálna stránka šachového klubu
ŠK Komplet Trnava - Modranka
ŠK Komplet Modranka, Ivana Krasku 33, 917 05 Trnava - Modranka

Šach pre všetkých    Všetci pre šach!

    
 
Webmaster © Gajarský Július
gajarskyjulius@mail.t-com.sk

Informácie a kontakt:


    
 Základné informácie o Modranke

Modranka – Trnava – Barokový kostol Najsvätejšej Trojice. Oltár Panny Márie s Loretánskou sochou. Púť 26. mája, na pamiatku záchrany obce pred Turkami v roku 1683.

Modranka je mestská časť Trnavy                                

Základné údaje:

  • počet obyvateľov: 2 598
  • rozloha: 7,76 km²
  • hustota zaľudnenia: 335 obyv./km²

Nachádza sa v južnej časti mesta a má vlastné katastrálne územie. Leží v geomorfologickej časti Trnavská tabuľa, medzi ľavým brehom riečky Trnávky a cestou I. triedy č. 51. Je jedinou vidieckou mestskou časťou Trnavy.

Premáva sem linka MHD Trnava č. 4. Obyvateľom slúži kostol Najsvätejšej trojice, kultúrny dom a pošta.

(Wikipedia)

www.modranka-sach.wbl.sk/index.php

   Šachový klub ŠK Komplet Modranka  

Kontakt...


 

Július Gajarský    
Spartakovská 3
917 00 Trnava

e-mail:

Gajarský Július
gajarskyjulius@mail.t-com.sk

 


Hracia miestnosť:
Štadión ŠK Modranka, ul.Ivana Krasku 33 - Zasadačka
Tréningy:
Piatok 17:00 - 21:00, mládež 16:00 - 18:00

 
Zo stanov ŠK Komplet Trnava-Modranka

Zo stanov
ŠK Komplet
Trnava - Modranka                 


ČLÁNOK I.

NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

Názov :  Šachový klub Komplet Trnava – Modranka

Sídlo  :   917 05 Trnava – Modranka I.Krasku 33  

            Šachový klub Komplet Trnava – Modranka je nezávislou dobrovoľnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby a iné kolektívy s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového vyžitia oblasti šachu.

            Šachový klub Komplet Trnava – Modranka má postavenie samostatnej právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi. ČLÁNOK II.

POSLANIE A CIELE

             Poslaním Šachového klubu Komplet Trnava – Modranka je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť. K naplneniu tohto poslania šachový klub Komplet Trnava – Modranka v spolupráci so Slovenským zväzom telesnej kultúry, Slovenským šachovým zväzom, príslušnými orgánmi štátnej správy, a ďalšími orgánmi a organizáciami (školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného zamerania) realizuje najmä:

a)    koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti

b)    vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti  klubu

c)    športovú činnosť svojich členov, popularizáciu šachu medzi mládežou

d)    tréningovú činnosť talentovanej mládeže

e)    chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu

f)    k zaisteniu svojho poslania môže zakladať subjekty obchodného práva

 

ČLÁNOK III.

ORGÁNY ŠACHOVÉHO KLUBU KOMPLET TRNAVA – MODRANKA

 Orgánmi Šachového klubu Komplet Trnava – Modranka  sú: 

·      valné zhromaždenie

·      výkonný výbor

·      predseda

·      kontrolná komisia 


ORGÁNY ŠACHOVÉHO KLUBU

KOMPLET TRNAVA– MODRANKA

Výkonný výbor
Kontrolná komisia
 Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava -Modranka sa konalo 28.decembra 2007 v klubovni na štadióne ŠK Modranka. Na jeho zasadnutí členovia šachového klubu rozhodli, že budeme od roku 2008 pôsobiť ako Občianske združenie v rámci Športového klubu Modranka
a boli schválené Stanovy a zvolené Orgány šachového klubu ŠK Komplet Trnava - Modranka
Výkonný výbor ŠK Komplet Trnava - Modranka
má podľa Stanov 5 členov
a jeho členovia boli zvolení na dvojročné obdobie
v tomto zložení:
Predseda: Július Gajarský
Technický a finančný riaditeľ: Branislav Sekera
Vedúci A družstva: Miroslav Mackovič
Vedúci B družstva:  Ján Kozinka
Tajomník: Tomáš Lukáč
 
 Kontrolná komisia je nezávislým orgánom Šachového klubu Komplet Trnava – Modranka oprávneným kontrolovať všetku činnosť klubu.
Má 3 členov a zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
Predseda RK: Eduard Zárecký
Člen: Severín Petko
Člen: Alexander Lopatievov
 
Dokumenty a materiály ŠK Komplet Trnava - Modranka  
Správa o činnosti 2005-2006 Sprava_o_cinnosti_SK_Komplet_Modranka_2005-2006_sach.doc (57 KB)
Správa o činnosti 2006-2007 Sprava_o_cinnosti_SK_Komplet_Modranka_2006-2007_sach.doc (78 KB)

   
    

aktualizované: 17.11.2023 16:50:45