Poukázanie 2 % z dane

 
 
www.rozhodni.sk
 
ĎAKUJEME!
 
Milí priatelia,
ďakujeme za podporu, ktorú ste nám poskytli venovaním 2% z vašej dane vlani, keď sme sa uhádzali o Vašu podporu prvýkrát.  Aj tento rok si Vás v mene šachového klubu ŠK Komplet Trnava-Modranka dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov za rok 2010, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity najmä na poli práce s mládežou. Viac o našej činnosti sa dozviete na www.modranka-sach.wbl.sk.
 
Aktuálny formulár pre 2 % pre Šk Komplet Modranka 2022
 https://modranka-sach.wbl.sk/vyhlasenie_2_percenta_za_2022_sk_komplet_modranka.pdf
Potrebné informácie a formuláre si môžete stiahnuť tu:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

POSTUP AKO DAROVAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMOV
www.rozhodni.sk
Milí priatelia,
po minulom roku si druhýkrát si Vás v mene šachového klubu ŠK Komplet Trnava-Modranka dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity najmä na poli práce s mládežou. Viac o našej činnosti sa dozviete na www.modranka-sach.wbl.sk a Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.
Venovaním 2% z dane z príjmov nášmu občianskemu združeniu Šachový klub Komplet Trnava-Modranka podporíte napríklad:
 • Prácu so šachovou mládežou – tréningy a prípravu šachových nádejí od 6 do 23 rokov
 • Organizáciu šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí a *** Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí
 • Organizáciu a účasť detí na Letnom šachovom tábore JEŽKO 
 • Poskytnutí materiálnej a finančnej pomoci na zakúpenie potrieb pre činnosť v rámci tréningového strediska TSM TIRNAVIA šachových nádejí – zakúpenie šachov, šachových hodín, šachovej literatúry a metodických materiálov a PC, dataprojektora – pre zabezpečenie tréningov a turnajov
 • Účasť na MSR detí a mládeže
 • Účasť našich šachových nádejí z ŠkKomplet Trnava-Modranka na súťažiach a turnajoch na Slovensku i v zahraničí
 • Reprezentáciu Šk Komplet Modranka v ligových súťažiach – vrátane družstva juniorov
 • Organizáciu Trnavskej letnej šachovej ligy 
 • Obnovu a skultúrnenie šachovej klubovne a a nahradenie nevyhovujúceho nábytku – stolov a stoličiek - a vybavením počítačom s tlačiarňou
 • Rozbehnutie projektu šachovej prípravy pre najmenšćh - vrátane škôlkarov - "Hrajeme si  s figúrkou" a "Šachové kráľovstvo"
 • .....
Pri použití finančných prostriedkov kladieme dôraz na adresnosť, efektívnosť a podporu talentov a pomoci zdravotne postihnutým šachistom, združených v našom šachovom klube.
Ako darovať 2% z dane z príjmov?
Identifikačné údaje o občianskom združení Šachový klub Komplet Trnava Modranka, je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:
Názov:
 
 
  Šachový klub Komplet Trnava - Modranka
Forma:
  Občianske združenie
Sídlo:
 
I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka
IČO:
    42154456
Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov ?
Ak ste právnická osoba
 1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR (250 SKK)
 2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Šachový klub Komplet Trnava Modranka; občianske združenie; I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka IČO: 42154456. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2 % z dane.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2010 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2 % z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
 1. Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR (100 SKK). Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.
 2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Šachový klub Komplet Trnava Modranka; občianske združenie; I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka IČO: 42154456. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podia § 50 zákona a v priznaní typu B v časti XII. Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho združenia. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie
 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2011. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2010) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii; minimálne však 3,32 EUR (100.- SKK)
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre zamestnancov  – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 3. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30. 4. 2011 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet našej neziskovej organizácii. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Vaše otázky preposielajte prosím na komplet.modranka-sach@wbl.sk
 
Poukázanie 2 % z dane...
 
   
 
Čo môžete mať z darovanených 2% z dane Vy?
Okrem samozrejme dobrého pocitu, že ste prispeli na to, že mladí i tí starší (v duchu nášho hesla "Šach pre všetkých - Všetci pre šach!") môžu zmysluplne venovať svoj čas šachu pomôžete pri zabezpečení aktivít a činnosti ŠK Komplet Trnava Modranka:
 
Použitie prostriedkov

Využitie vo Váš prospech
Zabezpečenie letného šachového tábora JEŽKO Účasť Vašich detí, poskytnutie zľavy na pobyt a tréningové aktivity
Organizácia šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí a Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí
Účasť Vašich detí na jednom z najkvalitnejších podujatí pre deti na Slovensku, zakúpenie cien a občerstvenia pre deti, Reprezentácia Trnavy - Modranky na Slovensku i v zahraničí 
Propagácia a reklama pre Vašu firmu
Zakúpenie materiálneho vybavenia do klubovne ŠK Komplet Trnava-Modranka  zabezpečenie počítača, tlačiarne a dataprojektora...  Tréningy a zápasy v kultúrnom prostredí, s potrebným vybavením pre uskutočnenie zápasov, umožnenie tréningu a analýz partií prostredníctvom šachových programov a počítača, projekcia na plátno... 
Zabezpečenie účasti na turnajoch detí a mládeže na Slovensku i v zahraničí - doprava, ubytovanie, doprovod. Príspevok na zaplatenie dopravy, štartovného, stravy  či ubytovania na turnajoch, reprezentácia klubu, školy, obce i za hranicami Slovenska...  
Doplnenie nových šachových súprav a šachových hodín pre družstvá v ligách i pri turnajoch, postupný nákup digitálnych šachovníc na online prenosy
 
Používanie šachov a šachových hodín pri zápasoch a tréningoch, zapožičanie či darovanie šachov pre zabezpečenie tréningu v rámci šachového krúžku na škole či pri zabezpečení turnaja alebo simultánky vo vašej firme či Vami organizpvaných podujatiach
Zabezpečenie tréningovej činnosti ŠK Komplet Trnava-Modranka i v rámci Trénigového strediska talentovanej mládeže TIRNAVIA šachových nádejí - zaplatenie trénerov, prenájom miestností, zakúpenie metodických materiálov...  
Tréningy pod vedením skúsených a kvalitných trénerov, kvalitné tréningové materiály, možnosť zapožičania či získania so zľavou šachových kníh, software, žiadne alebo len minimálne náklady na tréningy v klube, zľava na poplatkoch pre zaplatenie trénerov - veľmajstrov...
Príďte si zahrať!
Zabezpečenie účasti družstiev ŠK Komplet Trnava-Modranka v ligových súťažiach. V sezóne 2022/2023 hralo ligu 5 našich družstiev:
2.liga A - "A" družstvo
3.liga A2 B-družstvo
4.liga A22 družstvo juniorov
5. liga A22 ŠK Komplet Trnava-Modranka "Juniori" a "Seniori" 
- zabezpečenie dopravy a prenájmu priestorov,
Minimálne náklady na dopravu, občerstvenie - čaj, káva, napolitánky počas zápasov....
 Reklama pre Vašu firmu na dresoch či v priestoroch ligových zápasov, zápasov
  Zabezpečenie klubovej činnosti ŠK Komplet Trnava - Modranka - klubový turnaj, Valné zhromaždenie, zasadnutia VV šachového klubu, informačná a propagačná činnosť - vedenie webstránky, fotodokumentácia, spravodajstvo z turnajov... 
Informovanie a propagácia výsledkov, vedenie vlastnej webstránky...
 Propagácia a reklama Vašej firmy či organizácia na stráke www.modranka-sach.wbl.sk pri podujatiach, výsledkovej listine...
Organizácia turnajov pre všetkých - Trnavská letná šachová liga 
Účasť na turnajoch v bleskovom šachu v letnom dovolenkovom období, minimálne náklady, ceny pre všetkých účastníkov turnaja
   
 
 
www.rozhodni.sk
 
POSTUP AKO DAROVAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMOV
Milí priatelia,
tento rok druhýkrát si Vás v mene šachového klubu ŠK Komplet Trnava-Modranka dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity najmä na poli práce s mládežou. Viac o našej činnosti sa dozviete na www.modranka-sach.wbl.sk a Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.
Venovaním 2% z dane z príjmov nášmu občianskemu združeniu Šachový klub Komplet Trnava-Modranka podporíte napríklad:
 • Prácu so šachovou mládežou – tréningy a prípravu šachových nádejí od 6 do 26 rokov
 • Organizáciu šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí a *** Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí
 • Organizáciu a účasť detí na Letnom šachovom tábore JEŽKO 2011
 • Poskytnutí materiálnej a finančnej pomoci na zakúpenie potrieb pre činnosť v rámci tréningového strediska TSM TIRNAVIA šachových nádejí – zakúpenie šachov, šachových hodín, šachovej literatúry a metodických materiálov a dataprojektora –pre zabezpečenie tréningov a turnajov
 • Účasť našich šachových nádejí z Trnava-Modranky na súťažiach a turnajoch na Slovensku i v zahraničí
 • Reprezentáciu Modranky v ligových súťažiach – vrátane družstva juniorov
 • Organizáciu Trnavskej letnej šachovej ligy
 • Obnovu a skultúrnenie šachovej klubovne a a nahradenie nevyhovujúceho nábytku – stolov a stoličiek - a vybavením počítačom s tlačiarňou
 • Rozbehnutie projektu šachovej prípravy pre najmenšćh - vrátane škôlkarov - "Hrajeme si  s figúrkou" a "Šachové kráľovstvo"
 • Umožnenie účasti našich členov s preukazom ZŤP na Majstrovstvách SR i sveta telesne postihnutých.....
 • .....
Pri použití finančných prostriedkov kladieme dôraz na adresnosť, efektívnosť a podporu talentov a pomoci zdravotne postihnutým šachistom, združených v našom šachovom klube.
Ako darovať 2% z dane z príjmov?
Identifikačné údaje o občianskom združení Šachový klub Komplet Trnava Modranka, je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:
Názov:
  Šachový klub Komplet Trnava - Modranka
Forma:
  Občianske združenie
Sídlo:
  I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka
IČO:
  42154456
Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov ?
Ak ste právnická osoba
 1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR (250 SKK)
 2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Šachový klub Komplet Trnava Modranka; občianske združenie; I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka IČO: 42154456. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2 % z dane.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2011 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2 % z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
 1. Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR (100 SKK). Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.
 2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Šachový klub Komplet Trnava Modranka; občianske združenie; I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka IČO: 42154456. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podia § 50 zákona a v priznaní typu B v časti XII. Oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podia § 50 zákona
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2011 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho združenia. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie
 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2011. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2010) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii; minimálne však 3,32 EUR (100.- SKK)
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre zamestnancov  – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 3. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30. 4. 2011 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet našej neziskovej organizácii. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Vaše otázky preposielajte prosím na modranka-sach@wbl.sk
 
   
Čo môžete mať z darovanených 2% z dane Vy?
Okrem samozrejme dobrého pocitu, že ste prispeli na to, že mladí i tí starší (v duchu nášho hesla "Šach pre všetkých - Všetci pre šach!") môžu zmysluplne venovať svoj čas šachu pomôžete pri zabezpečení aktivít a činnosti ŠK Komplet Trnava Modranka:
 
Použitie prostriedkov

Využitie vo Váš prospech
Zabezpečenie letného šachového tábora JEŽKO 2011 Účasť Vašich detí, poskytnutie zľavy na pobyt a tréningové aktivity
Organizácia šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí a Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí
Účasť Vašich detí na jednom z najkvalitnejších podujatí pre deti na Slovensku, zakúpenie cien a občerstvenia pre deti, Reprezentácia Trnavy - Modranky na Slovensku i v zahraničí 
Propagácia a reklama pre Vašu firmu
Zakúpenie nového nábytku - stolov a stoličiek do klubovne ŠK Komplet Trnava Modranka na štadióne ŠK Modranka, zabezpečenie počítača, tlačiarne a dataprojektora... vymaľovanie klubovne Tréningy a zápasy v kultúrnom prostredí, s potrebným vybavením pre uskutočnenie zápasov, umožnenie tréningu a analýz partií prostredníctvom šachových programov a počítača, projekcia na plátno... 
Zabezpečenie účasti na turnajoch detí a mládeže na Slovensku i v zahraničí - doprava, ubytovanie, doprovod. Príspevok na zaplatenie dopravy, štartovného, stravy  či ubytovania na turnajoch, reprezentácia klubu, školy, obce i za hranicami Slovenska...  
Doplnenie nových šachových súprav a šachových hodín pre družstvá v ligách i pri turnajoch
 
Používanie šachov a šachových hodín pri zápasoch a tréningoch, zapožičanie či darovanie šachov pre zabezpečenie tréningu v rámci šachového krúžku na škole či pri zabezpečení turnaja alebo simultánky vo vašej firme či Vami organizpvaných podujatiach
Zabezpečenie tréningovej činnosti ŠK Komplet Trnava-Modranka i v rámci Trénigového strediska talentovanej mládeže TIRNAVIA šachových nádejí - zaplatenie trénerov, prenájom miestností, zakúpenie metodických materiálov...  
Tréningy pod vedením skúsených a kvalitných trénerov, kvalitné tréningové materiály, možnosť zapožičania či získania so zľavou šachových kníh, software, žiadne alebo len minimálne náklady na tréningy v klube, zľava na poplatkoch pre zaplatenie trénerov - veľmajstrov...
Príďte si zahrať!
Zabezpečenie účasti družstiev ŠK Komplet Trnava-Modranka v ligových súťažiach. V sezóne 2009/2010 hrajú ligu 4 naše družstvá:
2.liga A - "A" družstvo
4.liga A22 "B" družstvo
5. liga TT-HC-PN  - ŠK Komplet Trnava-Modranka "Juniori" a "Seniori" 
- zabezpečenie dopravy, prenájmu priestorov,
Minimálne náklady na dopravu, občerstvenie - čaj, káva, napolitánky počas zápasov....
 Reklama pre Vašu firmu na dresoch či v priestoroch ligových zápasov, zápasov
  Zabezpečenie klubovej činnosti ŠK Komplet Trnava - Modranka - klubový turnaj, Valné zhromaždenie, zasadnutia VV šachového klubu, informačná a propagačná činnosť - vedenie webstránky, fotodokumentácia, spravodajstvo z turnajov... 
Informovanie a propagácia výsledkov, vedenie vlastnej webstránky...
 Propagácia a reklama Vašej firmy či organizácia na stráke www.modranka-sach.wbl.sk pri podujatiach, výsledkovej listine...
Organizácia turnajov pre všetkých - Trnavská letná šachová liga 2011
Účasť na turnajoch v bleskovom šachu v letnom dovolenkovom období, minimálne náklady, ceny pre všetkých účastníkov turnaja
   
 
 
aktualizované: 17.11.2023 16:50:45